Rivium Boulevard 22, Capelle Aan Den Ijssel

Omschrijving

TE KOOP VIA BOG AUCTIONS (EXECUTIEVEILING)

Gebouw/opstallen:
Vrijstaande 4 laags kantoorvilla groot ca. 1.010 m² v.v.o. alsmede 21 parkeerplaatsen gelegen op afgesloten parkeerterrein, gelegen te 2909 LK Capelle aan den IJssel, Rivium Boulevard 22-26.

Kadastrale gegevens:
Gemeente : Capelle aan den IJssel
Sectie : E
Nummer : 2673
Grootte : 4 are 5 centiare
Eigendom

Sectie : E
Nummer : 2674
Grootte : 31 are en 35 centiare gedeeltelijk
Eigendom : zakelijk recht bestemd tot mandeligheid

Mandelige zaak van de hoofdpercelen sectie E nummers 2671, 2672 en 2673

Ligging en bereikbaarheid:
Het kantoorgebouw is gelegen op het bedrijventerrein Rivium. Dit bedrijventerrein bevindt zich aan de voet van de op- en afrit A16 richting Breda, A20/13 richting Den Haag en A12 richting Utrecht

Opleveringsniveau / bouwkundige staat:
In huidige staat, ‘as is’. Enige bouwkundige gegevens (waaraan geen rechten kunnen worden ontleend):
• Bouwjaar 2000.
• Representatieve entree met tochtsluis, vide en balie.
• 8 persoons lift.
• Pantry per etage en uitgebreide keuken op de begane grond.
• kantoorruimte beschikt over designradiatoren en convectoren.
• Afgewerkte toiletgroep per etage en een MIVA op de begane grond.
• 3-4 voudige mechanische ventilatie met topkoeling en warmte terugwinning.
• Parkeerterrein is verhard met klinkers en omheind met stalen hekwerk voorzien van een schuifpoort.

Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door
koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Zakelijke lasten:
De huidige zakelijke lasten zijn thans niet bekend.

Bestemming:
Bestemmingsplan Rivium vastgesteld per 10 juni 2013.
Zie dataroom voor het volledige bestemmingsplan.

Energielabel:
Op grond van de Regeling energieprestatie gebouwen is de eigenaar verplicht aan koper een definitief energielabel te overhandigen. Verkoper staat er niet voor in dat de eigenaar aan deze verplichting zal (kunnen) voldoen.

Deelname verkoopproces:
Om deel te nemen aan deze veiling dient u zich voor de veiling te registreren. Voor het indienen van onderhandse biedingen is registratie niet nodig. Voor het registreren dient u eerst een account aan te maken op de website www.bog-auctions.com. Om uw registratie volledig te maken, dient u een registratieverklaring in te vullen en uw handtekening te laten legaliseren door een notaris.
Op deze wijze wordt u/uw organisatie gekoppeld aan het door u aangemaakte account.

Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een vergoeding.
Op https://www.bog-auctions.com/news/index/181 krijgt u een overzicht met notarissen waar u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform. Indien u zich voor een ander online verkoopproces via BOG Auctions reeds heeft geregistreerd, dan hoeft dit niet nogmaals.

Datum online biedronde:
Executieveiling via BOG-auctions.
De verkoop via https://bog-auctions.com vindt plaats op 11 oktober 2018 15:00 uur onder toezicht van één van de notarissen verbonden aan notariskantoor DLA Piper Nederland N.V. te Amsterdam.

Het is mogelijk om tot uiterlijk 26 september 2018 om 23:59 uur een schriftelijk onderhands bod uit te brengen bij de veilingnotaris. Onderhandse biedingen dienen onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn en dienen te worden gericht aan de notaris, mr. M.J.A. Laenen, DLA Piper Nederland N.V. te Amsterdam, Amstelveenseweg 638 (1081 JJ) tel: 020-5419888 of per e-mail aan trees.holslag@dlapiper.com.

Let op, uw bieding dient uiterlijk 26 september 2018 om 23:59 uur de notaris te hebben bereikt.

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Er wordt verwezen naar de algemene en bijzondere veilingvoorwaarden welke worden gepubliceerd op:
https://www.bog-auctions.com/biedprotocol

Veilingvoorwaarden:
Op de veiling (en de onderhandse biedingen) zijn van toepassing van Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (AVVI2015) en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke zijn in te dien op www.bog-auctions.com

Inzetpremie:
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de hoogste bieding bij inzet en wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de op veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

Gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17.00 uur uitspreken.

Veilingkosten:
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com

Overdrachtsbelasting:
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper geen btw, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Garanties:
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Biedformulier:
Schriftelijke onderhandse biedingen kunnen worden gedaan door middel van het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden in de bijlage en op www.bog-auctions.com.

Dataroom:
Voor deze veiling wordt gebruik gemaakt van een openbare digitale dataroom en van een besloten digitale dataroom. De toegang tot de besloten digitale dataroom kan op aanvraag door Van Splunter Bedrijfshuisvesting worden verstrekt. Teneinde toegang te verkrijgen tot de besloten digitale dataroom dient een gegadigde de volgende gegevens te overleggen: naam en adres organisatie, contactperso(o)n(en), emailadres(sen), telefoonnummer(s), kopie uittreksel Kamer van Koophandel.

Bezichtigingen:
Bezichtiging op afspraak, neem contact op met Van Splunter Bedrijfshuisvesting.

Algemeen:
Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Inlichtingen:
Van Splunter Bedrijfshuisvesting B.V.
Westplein 7
3016 BM Rotterdam
Telefoon : 010 – 436 7666
Email : info@vansplunter-bhv.nl
Internet : www.vansplunter-bhv.nl

DLA Piper Nederland N.V
Mr. M.J.A. Laenen
Amstelveenseweg 638
1081 JJ Amsterdam

Contactpersoon: Th.R. Holslag-Broek
Telefoon: 020-5419899
Email: trees.holslag@dlapiper.com

Disclaimer:
Van Splunter Makelaardij B.V. (“Makelaarskantoor”) is door “Executant” aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Rivium Boulevard 22-26 te Capelle aan den IJssel (de “Transactie”). Makelaarskantoor is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of Makelaarskantoor tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant en Makelaarskantoor en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Executant en/of Makelaarskantoor geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch Makelaarskantoor hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.
Makelaarskantoor treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal andere partijen niet beschouwen als cliënt in relatie tot transactie.

Specificaties

Overdracht

Status
Beschikbaar

Bouw

Hoofdbestemming
Kantoorruimte
Bouwjaar
2000

Oppervlakten

Totaaloppervlakte
1010m²

Indeling

Verdiepingen
4

Locatie

[ { "address": "Rivium Boulevard 22", "zipCode": "2909 LK", "city": "Capelle Aan Den Ijssel", "lat": 51.9134505, "lng": 4.5465981, "heading": 0, "pitch": 0 } ]
[ { "featureType": "water", "elementType": "all", "stylers": [ { "hue": "#7fc8ed" }, { "saturation": 55 }, { "lightness": -6 }, { "visibility": "on" } ] }, { "featureType": "water", "elementType": "labels", "stylers": [ { "hue": "#7fc8ed" }, { "saturation": 55 }, { "lightness": -6 }, { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.park", "elementType": "geometry", "stylers": [ { "hue": "#83cead" }, { "saturation": 1 }, { "lightness": -15 }, { "visibility": "on" } ] }, { "featureType": "landscape", "elementType": "geometry", "stylers": [ { "hue": "#f3f4f4" }, { "saturation": -84 }, { "lightness": 59 }, { "visibility": "on" } ] }, { "featureType": "landscape", "elementType": "labels", "stylers": [ { "hue": "#ffffff" }, { "saturation": -100 }, { "lightness": 100 }, { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "road", "elementType": "geometry", "stylers": [ { "hue": "#ffffff" }, { "saturation": -100 }, { "lightness": 100 }, { "visibility": "on" } ] }, { "featureType": "road", "elementType": "labels", "stylers": [ { "hue": "#bbbbbb" }, { "saturation": -100 }, { "lightness": 26 }, { "visibility": "on" } ] }, { "featureType": "road.arterial", "elementType": "geometry", "stylers": [ { "hue": "#ffcc00" }, { "saturation": 100 }, { "lightness": -35 }, { "visibility": "simplified" } ] }, { "featureType": "road.highway", "elementType": "geometry", "stylers": [ { "hue": "#ffcc00" }, { "saturation": 100 }, { "lightness": -22 }, { "visibility": "on" } ] }, { "featureType": "poi.school", "elementType": "all", "stylers": [ { "hue": "#d7e4e4" }, { "saturation": -60 }, { "lightness": 23 }, { "visibility": "on" } ] } ]

Interesse? Neem contact met ons op

We vertellen graag meer over onze dienstverlening. Bel of mail voor een afspraak.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.